Tarnowo Podgórne
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o Naborze

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM

W DNIU 31.01 2023 r.

OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Określenie stanowiska:

·         Specjalista ds. świadczeń z pomocy społecznej – 1 etat.

 1. Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

·         obywatelstwo polskie;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·         nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym;

·         co najmniej 4 - letni staż pracy, w tym 1 rok w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

 1. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatowi:
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta  w jednostce samorządowej
 • 4 - letnie doświadczenie w zakresie pracy  związanej z pomocą społeczną
 • umiejętność planowania i organizacji pracy oraz współpracy w zespole, bezstronność i komunikatywność;
 • sprawność działania w zakresie podejmowania decyzji oraz umiejętność  zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego, doświadczenie w obsłudze programu użytkowego do obsługi świadczeń z pomocy społecznej;
 • znajomość ustawy z dnia o pracownikach samorządowych
 • znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania  administracyjnego;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o pomocy społecznej,
  o finansach publicznych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom
  uprawnionym do alimentów; przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, o ochronie zdrowia psychicznego, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • umiejętności w zakresie: zarządzania zespołem pracowników, sprawnego
  podejmowania decyzji, rozwiązywania i zapobiegania konfliktom z klientami oraz pomiędzy pracownikami;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, bezstronność, komunikatywność;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych dotyczących świadczeń pomocy
  społecznej i świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych.
 • znajomość obsługi programu Płatnik
 • specjalizacja z zakresu pomocy społecznej[1]
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         realizacja świadczeń pomocy społecznej,  koordynowanie działań pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz nadzorowanie ich pracy

·         wydawanie decyzji administracyjnych oraz zatwierdzanie pod względem merytorycznym list wypłat świadczeń, zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;

·         nadzór nad prawidłowością i terminowym przekazywaniem sprawozdań merytorycznych,

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

·         warunki pracy na stanowisku specjalisty ds. świadczeń z pomocy społecznej są zgodne z wymogami pracy pracownika administracyjno – biurowego.

 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

·         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił 3,2 %.

 1. Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

·         podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;

·         podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         podpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

·         załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 31.01.2023 r. – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

·         wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko:
Specjalista ds. świadczeń z pomocy społecznej” należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym lub przesłać na adres:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 94

62-080 Tarnowo Podgórne

 

Termin składania dokumentów upływa 16 lutego  2023 r. o godzinie 1530, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym;

·         dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe:

·         kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

·         Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym zastrzega sobie prawo
do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

·         informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tarnowie Podgórnym.

 

Dokument podpisany przez:

Mgr Anna Mądra

Zastępca Kierownika OPS[1] W rozumieniu Rozporzadzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1081)

Załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 31.01.2023 r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                                    

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1)            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 94, zwany dalej „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)            Dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę, których podanie jest obowiązkowe, tj. imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo  w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą. Inspektorem ochrony danych osobowych w OPS jest Pan Michał Zajdowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefon: +48 61 89 59 340.

3)            Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu,
dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

4)            Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji.

5)            Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)            Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

Załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 31.01.2023 r.

 

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

·         dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·         po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

·         dane osobowe są niezgodne z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·         osoby te kwestionują prawidłowość danych,

·         przetwarzanie są niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

·         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest wymogiem ustawowym, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu Pracy jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie informacji o niepełnosprawności jest nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo
w zatrudnieniu).

8)   W sytuacji uzyskania rekomendacji do zatrudnienia, dane osobowe w zakresie: imię
i nazwisko, miejscowość zamieszkania będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej prze okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych.

 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję powyższe zasady