Tarnowo Podgórne
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o Naborze

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym w dniu 22 czerwca 2023 r. ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze II Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym

 1. Określenie stanowiska:

·         II Zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  – 1 etat.

 1. Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

·         obywatelstwo polskie;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·         nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia - w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

·         co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 staż pracy w jednostkach  organizacyjnych pomocy społecznej,

·         posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 1. Dodatkowe  wymagania stawiane kandydatowi:
 • doświadczenie zawodowe na związane z obsługą klienta w jednostce samorządowej,
 • 5 – letnie  doświadczenie w zakresie pracy związanej z pomocą społeczną,
 • umiejętności w zakresie: zarządzania zespołem pracowników, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania i zapobiegania konfliktom z klientami oraz pomiędzy pracownikami;
 • umiejętność  planowania i organizacji pracy oraz współpracy w zespole, bezstronność i komunikatywność;
 • umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego, doświadczenie w obsłudze programu użytkowego do obsługi świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego;
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;
 • Znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym,
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o pomocy społecznej, o finansach publicznych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, o ochronie zdrowia psychicznego, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość obsługi programu Płatnik

4.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         realizacja i nadzór nad realizacją świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

·         koordynowanie działań pracowników socjalnych, asystentów rodziny,

·          nadzór nad należytym i terminowym załatwianiem spraw przez  pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń  pomocy społecznej, pracowników kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej,   świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych, opiekunek środowiskowych

·         wydawanie decyzji administracyjnych oraz zatwierdzania pod względem merytorycznym list wypłat świadczeń, zgodnie z udzielonymi upoważnieniami,

·         nadzór nad prawidłowością i terminowym przekazywaniem sprawozdań merytorycznych

·         zastępowanie Kierownika Ośrodka oraz I Zastępcy Kierownika podczas ich nieobecności, w zakresie udzielonego upoważnienia

·         wykonywanie zadań powierzonych  przez Kierownika Ośrodka

5.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

·         praca w pełnym wymiarze czasu pracy

·         miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym

·         bezpośredni kontakt z klientem

·         praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

·         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił 6,67%.

 1. Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

·         podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;

·         podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 22.06.2023 r. – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

·         wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko:
II zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ”
należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 94

62-080 Tarnowo Podgórne

Termin składania dokumentów upływa 6 lipca   2023 r. o godzinie 15.30, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym;

·         dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe:

·         kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

·         Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym zastrzega sobie prawo
do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

·         informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tarnowie Podgórnym.

Dokument podpisany przez:

mgr Joanna Szczyglewska

P.O. Kierownika OPS

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym w dniu 16 czerwca 2023 r. ogłasza nabór na stanowisko starszego wychowawcy - koordynatora

 1. Określenie stanowiska:

·         Starszy wychowawca- koordynator – 1/2 etatu .

 1. Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

·         wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-
-wychowawczą lub a dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem

kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
lub na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające
do
wykonywania zawodu nauczyciela

·         kandydat jest osobą, która:

a)    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona:

b)    wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

c)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

d)    nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym:

e)    posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą

 1. Pożądane:

a)    Szkolenia podnoszące kompetencje

b)    umiejętność integrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego

c)    umiejętność planowania i organizacji pracy oraz współpracy w zespole,

d)    bezstronność i komunikatywność; empatia,

e)    wysoka kultura osobista,

f)     samodzielność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów

g)    umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,;

h)    znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r. pracownikach samorządowych

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Współpraca z nauczycielami, pedagogami szkolnymi oraz pracownikami socjalnymi
  w zakresie:

- kwalifikowania dzieci do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

- diagnozowanie zaburzeń zachowania i trudności rozwojowej dzieci, w szczególności wynikające z niewydolności opiekuńczo- wychowawczej rodziców/ opiekunów nadużywających lub uzależnionych od alkoholu,

- aktywizowanie rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do socjoterapii,
do współudziału w ustaleniu celów terapeutycznych i zasad oddziaływań wychowawczych,

 • planowanie zajęć socjoterapeutycznych dla określonych grup wiekowych, dążąc
  do efektywnego osiągnięcia celów rozwojowych, edukacyjnych, terapeutycznych,
 • koordynowanie pracy wychowawców, ustalenie harmonogramów zajęć socjoterapeutycznych, zatwierdzanie scenariuszy zajęć,
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z wykorzystaniem metod i technik pracy odpowiednich dla określonych grup wiekowych w szczególności rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
 • nadzorowanie (ewaluacja) pracy młodszych wychowawców,
 • organizowanie bieżącej pracy świetlicy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć z dziećmi,
 • rozliczanie czasu pracy wychowawców i prowadzenie  dokumentacji indywidualnej uczestników zajęć socjoterapeutycznych,
 • dokonywanie zakupów artykułów spożywczych, przemysłowych i materiałów do zajęć edukacyjnych.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

·         warunki pracy są zgodne z wymogami pracy starszego wychowawcy- koordynatora.

·         praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,

·         miejsce pracy: Tarnowo Podgórne

 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

·         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił 3,2 %.

 1. Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

·         podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         odpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

·         podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

·         podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego lub o braku w/w obowiązku,

·         załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 16.06.2023 r. – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

·         wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko:
starszy wychowawca- koordynator ” należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 94

62-080 Tarnowo Podgórne

Termin składania dokumentów upływa 26 czerwca  2023 r. o godzinie 18.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym;

·         dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe:

·         kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

·         Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym zastrzega sobie prawo
do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

·         informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tarnowie Podgórnym.

Dokument podpisany przez:

mgr Joanna Szczyglewska

P.O. Kierownika OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym w dniu 14 czerwca  2023 r. ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 1. Określenie stanowiska:

Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego– 1 etat

 1. Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

·         obywatelstwo polskie;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·         wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

·         brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

·         znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów:
a) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
b) ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
c) ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

            ·   co najmniej 4 - letni staż pracy, w tym 1 rok w administracji samorządowej na       stanowisku: do spraw funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych

 1. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatowi:

·         4 – letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej na stanowisku: do spraw funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych

·         doświadczenie zawodowe związane z obsługa klienta w jednostce samorządowej

·         dobra umiejętność obsługi podstawowego pakietu biurowego MS Office, poczty
elektronicznej; programu użytkowego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

·         sprawność działania w zakresie podejmowania decyzji oraz umiejętność  zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych

·         umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych,

·         umiejętność planowania i organizacji pracy oraz współpracy w zespole, bezstronność i komunikatywność

·         znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych

·         znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

·         znajomość przepisów z zakresu ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o pomocy społecznej, finansów publicznych, przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

·         znajomość obsługi programu Płatnik

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z
funduszu alimentacyjnego,

·          przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących w/w świadczeń,

·          prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących w/w świadczeń,

·          przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz innych pisma w toku postepowania administracyjnego

·          opracowywanie i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”;

·          przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy, organowi odwoławczemu;

·         przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;

·         sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe;

·          prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń oraz dokumentacji świadczeniobiorców

·         prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w tym: współpraca z komornikami, sądem, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie od dłużników oświadczeń majątkowych,

·          sporządzanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu w/w świadczeń;

·         współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z  urzędem wojewódzkim;

·          archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum;

·          pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika na stanowisku ds. świadczeń;

·          wykonywanie innych czynności zleconych przez pracodawcę

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

·         praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

·         warunki pracy na stanowisku specjalisty ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego są zgodne z wymogami pracy pracownika administracyjno - biurowego

 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

·         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił 3,2 %.

 1. Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         życiorys – CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

·         podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

·         podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         podpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

·         załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 00.00.2023 r. – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

·         wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko:
Specjalista ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ” należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 94

62-080 Tarnowo Podgórne

Termin składania dokumentów upływa 26 czerwiec   2023 r. o godzinie 18.00 przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym;

              ·   Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej
                 w Tarnowie Podgórnym po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe:;

·         kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

·          Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty;

                                                                                     Dokument podpisany przez:

mgr Joanna Szczyglewska

 

p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym w dniu 14 czerwca 2023 r. ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 1. Określenie stanowiska:

·         Stanowisko do spraw obsługi kancelaryjnej – 1 etat.

 1. Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

·         obywatelstwo polskie;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·         nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym;

·         co najmniej 2 - letni staż pracy, w tym 1 rok w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

 1. Pożądane:
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta  w jednostce samorządowej
 • 2 - letnie doświadczenie w zakresie pracy  związanej z pomocą społeczną
 • umiejętność planowania i organizacji pracy oraz współpracy w zespole, bezstronność i komunikatywność;
 • umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego, doświadczenie w obsłudze programu użytkowego do obsługi świadczeń z pomocy społecznej;
 • znajomość ustawy z dnia o pracownikach samorządowych
 • znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania  administracyjnego;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, bezstronność, komunikatywność.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         obsługa kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej i prowadzenie czynności zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,

·         obsługa programów eDokument i Dysponent,

·         obsługa projektów realizowanych przez OPS,

·         prowadzenie strony internetowej oraz BIP Ośrodka,

·         prowadzenie archiwum zakładowego,

·         wydawanie zaświadczeń,

·         udzielanie informacji o uprawnieniach i warunkach przyznawania świadczeń przez Ośrodek.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

·         warunki pracy na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej  są zgodne z wymogami pracy pracownika administracyjno – biurowego.

·         czas pracy - pełny wymiar czasu pracy

·         miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym

·         bezpośredni kontakt z klientem

·         praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

·         w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. (W czasie trwania zawartej  umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym)

 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

·         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił 3,2 %.

 1. Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

·         podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;

·         podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         podpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

·         załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 26.06.2023 r. – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

·         wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko:
do spraw obsługi kancelaryjnej ” należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 94

62-080 Tarnowo Podgórne

Termin składania dokumentów upływa 26 czerwca  2023 r. o godzinie 18.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym;

·         dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe:

·         kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

·         Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym zastrzega sobie prawo
do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

·         informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tarnowie Podgórnym.

Dokument podpisany przez:

mgr Joanna Szczyglewska

P.O. Kierownika OPS

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM

w dniu 16 maja 2023 r.

OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Określenie stanowiska:

·         Asystent rodziny– 1 etat.

Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

·         obywatelstwo polskie;

·         wykształcenie:

a)       wyższe na kierunku  pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)      wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi
 lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystania z pełni praw publicznych lub

c)       wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

·         nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

·         nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

·         wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
 do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatowi:

·      doświadczenie zawodowe związane z pracą socjalną lub z pracą z rodziną ( co najmniej 12 miesięcy )

·         umiejętność planowania i organizacji pracy oraz współpracy w zespole,
      bezstronność i komunikatywność; asertywność

·         sprawność działania w zakresie podejmowania decyzji oraz umiejętność
       zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

·         umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,

·      znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zmianami)   oraz  umiejętność stosowania
w/w przepisów w praktyce

·      prawo jazdy kat. B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

·         opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

·         udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

·         udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

·         udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

·         udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

·         wspieranie aktywności społecznej rodzin;

·         motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

·         udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

·         motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

·         udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

·         podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

·         prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

·         realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zmianami);

·         prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

·         dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

·         monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

·         sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

·         współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

·         współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna
za niezbędną.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

·         Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

·         praca ma charakter zadaniowy.

 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

·         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wyniosło 3,2%

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         życiorys – CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

·         podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

·         podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         podpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

·         załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 15 maja 2023 r. – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

·         podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

·         podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego lub o braku w/w obowiązku.

Miejsce i termin składania dokumentów:

·         wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko:
Asystent rodziny” należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 94 budynek C

62-080 Tarnowo Podgórne

Termin składania dokumentów upływa  29 maja   2023 r. o godzinie 18.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym;

Informacje dodatkowe:

·         złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

·         oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;

·         złożone dokumenty nie będą odsyłane;

·         Kierownik OPS w Tarnowie Podgórnym zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów;

·         kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

·         informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tarnowie Podgórnym.

Dokument podpisany przez:

mgr Joanna Szczyglewska

P.O. Kierownika OPS

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 7  marca 2023 r. ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Określenie stanowiska:

Pracownik socjalny – 1 etat.

Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

1.       obywatelstwo polskie;

2.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.       spełnienie jednego z poniższych warunków:

         posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

         ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

         do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie; 4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

5.       prawo jazdy kat. B

6.       znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów:

         ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

    ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych c) ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

         ustawy o przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałania narkomanii

         ustawy o zatrudnieniu socjalnym

         ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatowi:

1.       doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

2.       umiejętność redagowania pism urzędowych

3.       samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole,

4.       komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji

5.       umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

6.       dobra umiejętność obsługi podstawowego pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej; programu użytkowego do obsługi świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       praca socjalna

2.       przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

3.       dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

4.       udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;

5.       pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;

6.       udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

7.       pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

8.       współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa

9.       inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

10.   współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

11.   inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.       praca w pełnym wymiarze czasu pracy

2.       miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym

3.       praca w środowisku.

4.       bezpośredni kontakt z klientem

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił 3,2 %.

Wymagane dokumenty:

1.       list motywacyjny;

2.       CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;

3.       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4.       kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

5.       podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6.       podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7.       załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 7 marca 2023 r. – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko: pracownik socjalny” należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 94

62-080 Tarnowo Podgórne

Termin składania dokumentów upływa 21 marca 2023 r. o godzinie 15:30, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

1.       kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

2.       Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

3.       informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

Dokument podpisany przez:

mgr Oskar Cierpiszewski

Sekretarz Gminy Tarnowo Podgórne

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 23 lutego 2023 r.

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

Określenie stanowiska:

·         Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 etat

Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

·         obywatelstwo polskie;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·         wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym

·         brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

·         znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów:
a) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
b) ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
c) ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

·         co najmniej 4- letni staż pracy, w tym 1 rok w administracji samorządowej na       stanowisku: do spraw funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych

Pożądane wymagania stawiane kandydatowi:

·         4 – letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej na stanowisku: do spraw funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych

·         doświadczenie zawodowe związane z obsługa klienta w jednostce samorządowej

·         dobra umiejętność obsługi podstawowego pakietu biurowego MS Office, poczty
elektronicznej; programu użytkowego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

·         sprawność działania w zakresie podejmowania decyzji oraz umiejętność  zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych

·         umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych,

·         umiejętność planowania i organizacji pracy oraz współpracy w zespole, bezstronność i komunikatywność

·         znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych

·         znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

·         znajomość przepisów z zakresu ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o pomocy społecznej, finansów publicznych, przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

·         znajomość obsługi programu Płatnik

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z
funduszu alimentacyjnego,

·          przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących w/w świadczeń,

·          prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących w/w świadczeń,

·          przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz innych pisma w toku postepowania administracyjnego

·          opracowywanie i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”;

·          przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy, organowi odwoławczemu;

·         przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;

·         sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe;

·          prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń oraz dokumentacji świadczeniobiorców

·         prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w tym: współpraca z komornikami, sądem, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie od dłużników oświadczeń majątkowych,

·          sporządzanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu w/w świadczeń;

·         współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z  urzędem wojewódzkim;

·          archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum;

·          pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika na stanowisku ds. świadczeń;

·          wykonywanie innych czynności zleconych przez pracodawcę

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

·         praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

·         warunki pracy na stanowisku specjalisty ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego są wymogami pracy pracownika- administracyjno- biurowego

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

·         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił 3,2 %.

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         życiorys – CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

·         podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

·         podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         podpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

·         załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 23.02.2023 r. – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce i termin składania dokumentów:

·         wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko:
Specjalista ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ” należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne

Termin składania dokumentów upływa  10 marca    2023 r. o godzinie 14:00 , przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym;

              ·   Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej
                 w Tarnowie Podgórnym po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

·         kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

·          Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty;

 

Dokument podpisany przez:

Mgr Anna Mądra

Zastępca Kierownika OPS


 

Załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia  23.02.2023 r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                                    

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1)            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 94, zwany dalej „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)            Dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę, których podanie jest obowiązkowe, tj. imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo  w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą. Inspektorem ochrony danych osobowych w OPS jest Pan Michał Zajdowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefon: +48 61 89 59 340.

3)            Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu,
dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

4)            Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji.

5)            Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)            Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

 

 

Załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 23.02.2023 r.

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

·         dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·         po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

·         dane osobowe są niezgodne z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·         osoby te kwestionują prawidłowość danych,

·         przetwarzanie są niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

·         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest wymogiem ustawowym, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu Pracy jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie informacji o niepełnosprawności jest nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo
w zatrudnieniu).

8)   W sytuacji uzyskania rekomendacji do zatrudnienia, dane osobowe w zakresie: imię
i nazwisko, miejscowość zamieszkania będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej prze okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję powyższe zasady

                                                                                    

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM

W DNIU 31.01 2023 r.

OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Określenie stanowiska:

·         Specjalista ds. świadczeń z pomocy społecznej – 1 etat.

 1. Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

·         obywatelstwo polskie;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·         nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym;

·         co najmniej 4 - letni staż pracy, w tym 1 rok w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

 1. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatowi:
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta  w jednostce samorządowej
 • 4 - letnie doświadczenie w zakresie pracy  związanej z pomocą społeczną
 • umiejętność planowania i organizacji pracy oraz współpracy w zespole, bezstronność i komunikatywność;
 • sprawność działania w zakresie podejmowania decyzji oraz umiejętność  zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego, doświadczenie w obsłudze programu użytkowego do obsługi świadczeń z pomocy społecznej;
 • znajomość ustawy z dnia o pracownikach samorządowych
 • znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania  administracyjnego;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o pomocy społecznej,
  o finansach publicznych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom
  uprawnionym do alimentów; przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, o ochronie zdrowia psychicznego, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • umiejętności w zakresie: zarządzania zespołem pracowników, sprawnego
  podejmowania decyzji, rozwiązywania i zapobiegania konfliktom z klientami oraz pomiędzy pracownikami;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, bezstronność, komunikatywność;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych dotyczących świadczeń pomocy
  społecznej i świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych.
 • znajomość obsługi programu Płatnik
 • specjalizacja z zakresu pomocy społecznej[1]
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         realizacja świadczeń pomocy społecznej,  koordynowanie działań pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz nadzorowanie ich pracy

·         wydawanie decyzji administracyjnych oraz zatwierdzanie pod względem merytorycznym list wypłat świadczeń, zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;

·         nadzór nad prawidłowością i terminowym przekazywaniem sprawozdań merytorycznych,

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

·         warunki pracy na stanowisku specjalisty ds. świadczeń z pomocy społecznej są zgodne z wymogami pracy pracownika administracyjno – biurowego.

 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

·         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił 3,2 %.

 1. Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

·         podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;

·         podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         podpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

·         załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 31.01.2023 r. – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

·         wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko:
Specjalista ds. świadczeń z pomocy społecznej” należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym lub przesłać na adres:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 94

62-080 Tarnowo Podgórne

 

Termin składania dokumentów upływa 16 lutego  2023 r. o godzinie 1530, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym;

·         dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe:

·         kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

·         Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym zastrzega sobie prawo
do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

·         informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tarnowie Podgórnym.

 

Dokument podpisany przez:

Mgr Anna Mądra

Zastępca Kierownika OPS[1] W rozumieniu Rozporzadzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1081)

Załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 31.01.2023 r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                                    

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1)            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 94, zwany dalej „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)            Dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę, których podanie jest obowiązkowe, tj. imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo  w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą. Inspektorem ochrony danych osobowych w OPS jest Pan Michał Zajdowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefon: +48 61 89 59 340.

3)            Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu,
dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

4)            Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji.

5)            Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)            Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

Załącznik nr 1 do rekrutacji z dnia 31.01.2023 r.

 

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

·         dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·         po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

·         dane osobowe są niezgodne z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·         osoby te kwestionują prawidłowość danych,

·         przetwarzanie są niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

·         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest wymogiem ustawowym, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu Pracy jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie informacji o niepełnosprawności jest nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo
w zatrudnieniu).

8)   W sytuacji uzyskania rekomendacji do zatrudnienia, dane osobowe w zakresie: imię
i nazwisko, miejscowość zamieszkania będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej prze okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych.

 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję powyższe zasady