Tarnowo Podgórne
Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.bip.ops-tarnowopodgorne.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-06-24.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-06-24.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Niespełnione wymagania

  • W serwisie opublikowane są skany dokumentów.
  • Grafiki i zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Po powiększeniu strony w obrębie serwisu nie dostosowują się do szerokości ekranu.
  • Serwis nie działa prawidłowo na urządzeniach mobilnych.
  • Tabele są nieprawidłowo zbudowane.
  • Niektóre dokumenty do pobrania nie zawierają w swojej treści informacji o formacie oraz o rozmiarze.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-07.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Mądra, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618958340. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na I piętrze, w budynku C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Obiekt znajduje się w Tarnowie Podgórnym, przy ulicy Poznańskiej 94.

Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Po przejściu przez hol główny, po lewej stronie korytarza znajduje się winda, natomiast po prawej stronie - schody.

Na I piętrze, w pokoju nr 35, znajduje się sekretariat, w którym można uzyskać pomoc w poruszaniu się po obiekcie w celu załatwienia sprawy.

Na parterze obiektu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Parking dla osób niepełnosprawnych mieści się po drugiej stronie ulicy.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Obecnie trwają prace nad wdrożeniem nowego, w pełni dostępnego serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.